Έκδοση άδειας οδικού μεταφορέα

Η έκδοση της άδειας Οδικού Μεταφορέα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών της  Οικείας Νομαρχίας, με βάση τον τόπο κατοικίας του αιτούντος, ή την έδρα της επιχείρησης, που αιτείται την έκδοση Άδειας Οδικού Μεταφορέα.

 Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης (αυτεπάγγελτα)
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις (το κείμενο χορηγείται από τις Υπηρεσίες)
  3. Αντίγραφα Καταστατικών, επικυρωμένα εάν πρόκειται για εταιρείες
  4. Βεβαίωση Τραπεζικού Λογαριασμού στο όνομα του αιτούντος ή της εταιρείας, με υπόλοιπο ποσού 9.000 ευρώ για το πρώτο όχημα και 5.000 ευρώ για το δεύτερο, 5.000 ευρώ για το τρίτο κ.ο.κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες, ανάλογα με το εάν πρόκειται για ατομική Επιχείρηση, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ, ΑΕ, ή Κοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Σχολή.