Εάν έχεις ερασιτεχνικό δίπλωμα

« ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ε.Δ.Χ. (ΤΑΧΙ ) »
Μάθε τα σήματα οδήγησης για Ταξί Online

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για να χορηγηθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ., απαιτείται ο υποψήφιος:

1.Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα του Ν 1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ) όπως ισχύει κάθε φορά.

2.Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

3.Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ένα από τα αδικήματα του άρθρου 17 του Ν 3109/03, δηλαδή για συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παίδων, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών και λιποταξίας, παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

4.Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα
5.Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού
6.Να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄ για ελάχιστο διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αιτήσεως

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Εάν η άδεια οδήγησης είναι ερασιτεχνική, τότε απαιτούνται:

1.Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

2.Παράβολο των 50,00 ΕΥΡΩ από την ΔΟΥ.

3.Δύο ( 2 ) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου.

4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

5.Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.

6.Εφόσον είναι Έλληνας υπήκοοςυποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο πιστοποιητικό
Εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος υποβάλλει πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού (Επίπεδο Α2), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

7.Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται:

(α)παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα,

(β)μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( γ ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.

8.Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.

9.Παράβολο των 30,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.

10.Αίτηση εκτύπωσης.