Απώλεια-κλοπή-φθορά-αλλοίωση άδειας

«Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης Ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης»

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

Δικαιολογητικά:

• 1 φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου
• Αφμ
• Ταυτότητα ή Διαβατήριο
• Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που η απώλεια της άδειας οδήγησης οφείλεται σε κλοπή οχήματος, ή σε μερική κλοπή οχήματος ( διάρρηξη ), ή σε καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, αποδεδειγμένα από έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή πυροσβεστικής παρακαλούμε να μας προσκομίσετε και αυτά τα έγγραφα.