Κατηγορία Β

Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι
3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη
μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τον
οδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον
όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού
αυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
18 ετων