Κατηγορία D1

Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
για τη μεταφορά μέχρι 16 επιβατών, εκτός του οδηγού,
μέγιστου μήκους 8 m.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
21 ετών