Κατηγορία C1

Κατηγορία C1
Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D) η
μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει τα
3.500 kg και είναι μικρότερη ή ίση των 7.500 kg, τα οποία
σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για τη μεταφορά
οκτώ το πολύ επιβατών, εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
18 ετών