Δικαιολογητικά

Για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (κατατίθενται στη Σχολή)

  1. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες
  2. ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα, Διεύθυνση κατοικίας
  3. Φωτοτυπία Ταυτότητας και από τις δύο όψεις
  4. Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Γραμματικών Γνώσεων
  5. Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Τα παράβολα συμμετοχής στις εξετάσεις είναι 50 ευρώ. Αναλαμβάνει την έκδοσή τους η Σχολή. Σε περίπτωση επανεξέτασης, ανανέωσης, επέκτασης, ή μη προσεύλεσης στις εξετάσεις  κτλ., εκδίδεται εκ νέου παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και βαρύνει τον υποψήφιο.
Η παραλαβή του Πιστοποιητικού – σε περίπτωση επιτυχίας – γίνεται από τη Σχολή μας.