Εξετάσεις-Εγγραφή

Οι εξετάσεις ADR γίνονται κάθε δίμηνο.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στη Σχολή είναι:

  1. Δελτίο Ταυτότητας (φωτοτυπία και από τις δύο πλευρές)
  2. ΑΦΜ, ΔΟΥ, Τηλέφωνα – Διεύθυνση κατοικίας
  3. Φωτοτυπία άδειας οδήγησης και πιστοποιητικού γραμματικών γνώσεων (π.χ. Γυμνασίου, Λυκείου κτλ).

Σημείωση: Εξετάσεις μπορεί να δώσει κάποιος χωρίς να είναι κάτοχος διπλώματος άδειας οδήγησης.Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να οδηγεί όχημα,  έστω και αν έχει πιστοποιητικό ADR.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

α/α
Εκπαιδευτικού προγράμματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

α

Βασική Εκπαίδευση.
Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικίνδυνων υλικών και επιτρέπει τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται πρόσθετη εκπαίδευση

18 ώρες

β

Πρόσθετη Εκπαίδευση για μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα.
Η εκπαίδευση αυτή είναι απαραίτητη για όλες τις κλάσεις επικινδύνων υλικών, για μεταφορές με βυτιοφόρα οχήματα.

12 ώρες

γ

Πρόσθετη Εκπαίδευση για την κλάση 1 της Συμφωνίας ADR

8 ώρες

δ

Πρόσθετη Εκπαίδευση για την κλάση 7 της Συμφωνίας  ADR

8 ώρες

ε

Πρόσθετη Εκπαίδευση για την αντιστοίχηση των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Κατάρτισης σύμφωνα με το Παράρτημα V

8 ώρες

στ

Πρόγραμμα επαναληπτικής εκπαίδευσης

8 ώρες