Εξετάσεις

Ο υποψήφιος διαγωνίζεται:

α) σε ένα ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων για κάθε τομέα (εθνικές-διεθνείς)
β) σε 2 case studies (ανάπτυξη θέματος) για κάθε τομέα (εθνικές-διεθνείς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η βαθμολογία των γραπτών προέρχεται κατά 60% από τις ερωτήσεις και κατά 40% από τα case studies (ανάπτυξη θέματος). Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με 2 μονάδες. Κάθε φύλλο case studies περιλαμβάνει 2 θέματα για ανάπτυξη, καθένα από τα οποία βαθμολογείται με 20 μονάδες. (Η βαθμολογία από τα case studies προκύπτει από την ανάπτυξη των υπο-ερωτημάτων και από τα 2 case studies).
Η άριστη βαθμολογία είναι δηλαδή 60 για τις ερωτήσεις και 40 για τα case studies. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι 100 μονάδες.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο 60 συνολικά μονάδες, με την προϋπόθεση ότι στο φύλλο των ερωτήσεων έχει ελάχιστη βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και στο φύλλο των case studies έχει ελάχιστη βαθμολογία τουλάχιστον 20 μονάδες.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συγκεντρώσει βαθμολογία μικρότερη από 30 μονάδες στο φύλλο των ερωτήσεων ή βαθμολογία μικρότερη από 20 μονάδες στο φύλλο των case studies απορρίπτεται, ακόμη κι αν το σύνολο της βαθμολογίας και στις δύο δοκιμασίες είναι ίσο ή υπερβαίνει τις 60 μονάδες. Επίσης, υποψήφιος που επιτυγχάνει τις παραπάνω βάσεις στις επιμέρους δοκιμασίες (30 βαθμούς στις ερωτήσεις και 20 στο φύλλο των case studies) απορρίπτεται, γιατί  δεν συγκεντρώνει τους 60 βαθμούς που αποτελεί την ελάχιστη βαθμολογία που πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά και από τις δύο δοκιμασίες (υπολείπονται 10 μονάδες).

Πώς διαμορφώνεται το ερωτηματολόγιο:

  • Εθνικές Εμπορευματικές
  • Εθνικές Επιβατικές
  • Διεθνείς Μεταφορές (Επιβατικές & Εμπορευματικές)

Α. Στοιχεία αστικού δικαίου: 3 ερωτήσεις
Β. Στοιχεία εμπορικού δικαίου: 2 ερωτήσεις
Γ. Στοιχεία Κοινωνικής Νομοθεσίας: 4 ερωτήσεις
Δ. Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου: 3 ερωτήσεις
Ε. Εμπορική & Χρηματοοικονομική Διαχείριση της Επιχείρησης: 4 ερωτήσεις
ΣΤ. Πρόσβαση στην Αγορά: 8 ερωτήσεις
Ζ. Τεχνικά Πρότυπα και Εκμετάλλευση: 5 ερωτήσεις
Η. Οδική Ασφάλεια: 1 ερώτηση