Κατηγορία Α

− Μοτοσικλέτες, και
− μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερ−
βαίνει τα 15 kW
24 ετών
. Η κατηγορία Α, ισχύει και για την οδήγηση οχημά−
των των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ.