Κατηγορία Α1

− Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3
, μέγιστης
ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο
από 0,1 kW/kg, και
− Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν
υπερβαίνει τα 15 kW
18 ετών
Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχη−
μάτων της κατηγορίας ΑΜ.