Κατηγορία Α2

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW και με μέγιστο
λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που
δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας,
ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της δι−
ασκευασθείσας μοτοσικλέτας.
20 ετών
Η κατηγορία Α2, ισχύει και για την οδήγηση οχη−
μάτων της κατηγορίας Α1 και ΑΜ.