Κατηγορία CΕ

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται από
έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία C και
από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, του οποίου η
μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
21 ετών ή 18 ετών με ταυτόχρονη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελ−
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)