Κατηγορία C

Αυτοκίνητα (πλην εκείνων των κατηγοριών D1 και D)
η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα των οποίων υπερβαίνει
τα 3.500 kg και τα οποία σχεδιάζονται και κατασκευ−
άζονται για τη μεταφορά οκτώ (8) το πολύ επιβατών,
εκτός του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
21 ετών ή 18 ετών με ταυτόχρονη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελ−
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)