Κατηγορία C1Ε

− σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον
όχημα της κατηγορίας C1 και από ρυμουλκούμενο ή
ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω
των 750 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του
συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg, και
− σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχη−
μα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυ−
μουλκούμενο όχημα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω
των 3.500 kg, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του
συνόλου δεν υπερβαίνει τα 12.000 kg
18 ετών