Κατηγορία DΕ

Σύνολα συζευγμένων οχημάτων που αποτελούνται
από έλκον όχημα, το οποίο υπάγεται στην κατηγορία
D και από ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επι−
τρεπόμενη μάζα υπερβαίνει τα 750 kg.
24 ετών ή 21 ετών με ταυτόχρονη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελ−
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)