Κατηγορία D

Αυτοκίνητα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται
για τη μεταφορά άνω των οκτώ (8) επιβατών, εκτός
του οδηγού.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να
συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.
24 ετών ή 21 ετών με ταυτόχρονη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελ−
ματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)