Κατηγορία D1Ε

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχη−
μα της κατηγορίας D1 και ρυμουλκούμενο, με μέγιστη
επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg.
21 ετών