Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης

“Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση”

Η σχολή μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση της υπόθεσης ταχύτατα με το χαμηλότερο κόστος.

Δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου (έγχρωμες)
• Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης
• Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ