Πιστοποιητικό ADR

Το τμήμα αυτό εκπαιδεύει τους οδηγούς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα όπως εκρηκτικά, ραδιενεργά, τοξικά, υγροποιημένα αέρια, εύφλεκτα υγρά, διαβρωτικά, εύφλεκτα στερεά κ.τ.λ.

Οι κλάσεις του A.D.R. :

Κλάση  1 :    ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ  ΥΛΕΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΗ.
όπως    :  βαμβακοπυρίτις,  νιτροκυτταρινούχος,  πυρίτις,  ζελατινώδης
νιτροτολουόλη,  μελανή  πυρίτις,  φυσίγγια  πεπιεσμένης  μελανής  πυρίτιδος, ζελατινώδης  νιτρικές  εκρηκτικές ύλες  κ.λ.π.
Είδη  γεμισμένα  με  εκρηκτικές  ύλες.
όπως:  πυροσωλήνες,  κρουσιφλεγή  καψύλια,  εμπύρια,  φυσίγγια κυνηγιού,  εμπρηστικά φυσίγγια,  πυροκροτητές,  καπνογόνοι  μηχανισμοί   κ.λ.π.
Αναφλεκτήρες,  πυροτεχνήματα  και  παρόμοια εμπορεύματα.
όπως:  πυρεία  ασφαλείας,  σωληνωτοί  αναφλεκτήρες,  πυροτεχνικά  είδη και  παιγνίδια,  στρογγυλά  βαρελότα,  εμπρηστικές  βόμβες,  βεγγαλικά καπνογόνες  ύλες  κ.λ.π.
Κλάση  2 :    ΑΕΡΙΑ  ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΑ,  ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  Ή  ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΑ  ΥΠΟ  ΠΙΕΣΗ.
όπως:  αργό,  άζωτο,  οξυγόνο,  υδρογόνο,  μεθάνιο,  φθόριο,  CO,  φυσικό
αέριο,  αέριο  πόλεως,  αμμωνία,  χλώριο,  βουτάνιο,  προπάνιο,  αιθάνιο,
υδροχλώριο,  διοξείδιο  και  άνθρακα  κ.λ.π.
Κλάση  3 :    ΕΥΦΛΕΚΤΑ  ΥΓΡΑ.
όπως:  βενζίνη,  πετρέλαια,  ορυκτά  έλαια,  προϊόντα  συμπυκνώσεως
φυσικού  αερίου  υδατάνθρακες,  αλκοόλες,  αιθέρες,  αλδεύδες,  κετόνες,
εστέρες,  νιτρίλια,  διθειούχος  άνθρακας,  παρασιτοκτόνα,  υδρογονάνθρακες
κ.λ.π.
Κλάση  4.1 : ΕΥΦΛΕΚΤΑ  ΣΤΕΡΕΑ.
όπως:  ξυλάνθρακας,  θείον,  κυτταρινοϊδή  ταινιών,  πλαστικοποιημένη
νιτροκυτταρίνη,  κόκκινος  φωσφόρος,  καουτσούκ,  λιγνίτης,  γαιάνθρακας,
κωκ,  ναφθαλίνη  κ.λ.π.
Κλάση  4.2 : ΥΛΕΣ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ  ΣΕ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ  ΚΑΥΣΗ.
όπως:  λευκός και  κίτρινος  φώσφορος,  ενώσεις  φωσφόρου  με  διάφορα
μέταλλα,  αλκύλια  λιθίου,  μέταλλα  σε  πυροφόρο  μορφή,  άνυδρα  σουλφίδια
καλίου  ή νατρίου,  φρεσκοκομμένος  ξυλάνθρακας  σε  σκόνη  κ.λ.π.
Κλάση  4.3 : ΟΥΣΙΕΣ  ΠΟΥ  ΕΚΛΥΟΥΝ  ΕΥΦΛΕΚΤΑ  ΑΕΡΙΑ  ΣΕ ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΕΡΟ.
όπως:  αλκαλομέταλλα  (π.χ.  κάλιο,  νάτριο,  ασβέστιο),  πυριτιούχο
ασβέστιο  σε  σκόνη,  πυριτιούχου  αλκάλια,  ανθρακασβέστιο,  τριφθοριούχο
βόριο  κ.λ.π.
Κλάση  5.1 : ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ  ΥΛΕΣ.
όπως:  υδάτινα  διαλύματα  υπεροξειδίου  του  υδρογόνου,  υπερχλωρικό
οξύ,  χλωρικά  άλατα,  υπερχλωρικό  οξύ  σε  υδάτινα  διαλύματα,  νιτρικό
αμμώνιο,  λιπάσματα  νιτρικού  αμμωνίου  τύπου  Α1,  Α2,  Α3,  Α4,  νιτρικό
νάτριο,  νιτρικό  βάριο,  νιτρικός  μόλυβδος,  ανόργανα  νιτρώδη  άλατα,
υπεροξείδιο  αλκαλικών  μετάλλων  κ.λ.π.
Κλάση  5.2 : ΟΡΓΑΝΙΚΑ  ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ.
όπως:  υπεροξείδιο  διτριτογενούς  βουτυλίου  κ.λ.π.
Κλάση  6.1 : ΤΟΞΙΚΕΣ  ΥΛΕΣ.
όπως:  υδροκυανικό  οξύ,  νιτρίλια,  νιτρογενείς  οργανικές  ενώσεις,
αλκύλια  μολύβδου  όπως  τετρααιθυλικός  μόλυβδος,  χλωρονιτροβενζόλια,
κρεζόλες,  κ.λ.π.
Κλάση  6.2 : ΑΠΕΧΘΕΙΣ  ΥΛΕΣ  ΚΑΙ  ΥΛΕΣ  ΠΟΥ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΟΛΥΝΣΗ.
όπως: νωπά  δέρματα,  νωπά  κόκκαλα,  εντόσθια,  αδένες,  κοπριά,
περιττώματα,  άλλες  ύλες  ζώων  κ.λ.π.
Κλάση  7 :   ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΣ  ΥΛΕΣ.
( Ειδική  κλάση )
Κλάση  8 :   ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΕΣ  ΥΛΕΣ.
όπως:  θειϊκό  οξύ,  νιτρικά  οξέα,  διαλύματα  υδροχλωρικού  οξέος,  διάλυμα
καυστικής  σόδας,  διάλυμα  καυστικής  ποτάσας,  διαλύματα  υποχλωριώδους
οξέος,  βρώμιο,  συσσωρευτές  γεμιζόμενοι  με  αλκαλικά  διαλύματα  κ.λ.π.
Κλάση  9 :   ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ  ΥΛΕΣ  ΚΑΙ  ΕΙΔΗ.
όπως    :  άσβεστος  PCB’  S  (π.χ.  κλοφόν),  συσκευές  που  περιέχουν  PCB’S  (π.χ.  μετασχηματιστές)  κ.λ.π.