Χάρτης δικαιωμάτων του πεζού

Χάρτης δικαιωμάτων του πεζού

Στις 12 Οκτωβρίου 1988 ψηφίστηκε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ο «Χάρτης των δικαιωμάτων του πεζού». Ο οποίος κατοχυρώνει τα δικαιώματα όλων μας. Αυτά είναι:

 1. Ο πεζός έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον και να απολαμβάνει ελεύθερα τους δημόσιους χώρους  μέσα σε κατάλληλες συνθήκες που εξασφαλίζουν την σωματική και ψυχική του υγεία.
 2. Ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να διαθέτουν υποδομή προσιτή στους πεζούς και στους ποδηλάτες.
 3. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα που μειονεκτούν δικαιούνται μία πόλη που να αποτελεί χώρο κοινωνικοποίησής τους και όχι χώρο επιδείνωσης της κατάστασης αδυναμίας τους.
 4. Τα άτομα που μειονεκτούν δικαιούνται ειδικών μέτρων τα οποία θα τους εγγυώνται την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινητικότητας μέσω προσαρμογής του δημόσιου χώρου, τεχνικών συστημάτων κυκλοφορίας και δημοσίων μέσων μεταφοράς (διαχωριστικές γραμμές, προειδοποιητικές ενδείξεις, ακουστική σήμανση, πρόσβαση με ευκολία σε λεωφορεία, τραμ και τραίνα),
 5. Ο πεζός δικαιούται να έχει στην αποκλειστική του χρήση αφενός μεν αστικές ζώνες, κατά το δυνατόν εκτεταμένες, οι οποίες δεν θα αποτελούν απλώς “νησίδες πεζών” αλλά θα εντάσσονται αρμονικά στη γενική συγκρότηση της πόλης, αφετέρου δε δια συνδεόμενες σύντομες, λογικές και ασφαλείς διαδρομές.
 6. Στην τήρηση των προδιαγραφών που θεωρούνται αποδεκτές από επιστημονική άποψη και αφορούν τις εκπομπές θορύβου και χημικών ουσιών από τα αυτοκίνητα.
 7. Στη γενικευμένη χρήση, στα δημόσια μεταφορικά μέσα, αυτοκινήτων που δεν αποτελούν πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή ηχορύπανσης.
 8. Στη δημιουργία πνευμόνων πράσινου, μεταξύ άλλων, μέσω της δενδροφύτευσης αστικών περιοχών.
 9. Στον καθορισμό ορίων ταχύτητας και στην επαναδιευθέτηση των οδών και των διασταυρώσεων ώστε να υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις για την κυκλοφορία των πεζών και των ποδηλατών.
 10. Στην απαγόρευση των διαφημίσεων που προβάλλουν την επικίνδυνη και αντικανονική χρήση του αυτοκινήτου.
 11. Σε αποτελεσματικά συστήματα σήμανσης που να εξυπηρετούν και όσους στερούνται όρασης ή ακοής.
 12. Σε ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν τη στάση, την πρόσβαση και τη διάβαση οδών και πεζοδρομίων.
 13. Στην προσαρμογή του οχήματος και εξοπλισμού των αυτοκινήτων κατά τρόπο ώστε να αμβλυνθούν τα πιο αιχμηρά μέρη τους και να καταστούν αποτελεσματικότερα τα συστήματα προειδοποιητικών φωτεινών σημάτων.
 14. Στην καθιέρωση ενός συστήματος ευθύνης περί του κινδύνου ούτως ώστε εκείνοι που δημιουργούν τον κίνδυνο να υφίστανται και τις οικονομικές συνέπειες (όπως π.χ. στη Γαλλία από το 1985).
 15. Σε εκπαίδευση οδηγών αυτοκινήτων που θα αποβλέπει σε προσαρμοσμένη οδική συμπεριφορά ως προς τους πεζούς και όσους κυκλοφορούν με μικρή ταχύτητα.
 16. Ο πεζός έχει δικαίωμα για απόλυτη και πλήρη ελευθερία μετακίνησης, η οποία είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση όλων των μέσων μεταφοράς. Συγκεκριμένα, έχει δικαίωμα:
 17. Σε φιλικό για το περιβάλλον πλήρες δίκτυο δημοσίων μεταφορικών μέσων κατάλληλο για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών, μειονεκτούντων ή μη.
 18. Σε διευκολύνσεις για τα ποδήλατα που θα καλύπτουν ολόκληρη την πόλη.
 19. Στη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κατά τέτοιο τρόπο που δεν παρεμποδίζουν την κινητικότητα των πεζών και θα τους επιτρέπουν να επωφελούνται από τα αρχιτεκτονικά πλεονεκτήματα.
 20. Κάθε κράτος πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη ενημέρωση των πεζών ως προς τα δικαιώματά τους καθώς και ως προς τις εναλλακτικές δυνατότητες κυκλοφορίας που είναι φιλικές τόσο για τα άτομα όσο και για το περιβάλλον, μέσω των καταλληλότερων διαύλων και ήδη από τις πρώτες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.”
 21. Καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει Ευρωπαϊκή Ημέρα των Δικαιωμάτων των Πεζών, να γvωστοποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος Χάρτη και να υποβάλει σχετική πρόταση οδηγίας.
 22. Ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του Χάρτη αυτού, δηλαδή άσκηση προσεκτικού ελέγχου για την ουσιαστική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των πεζών, και ιδίως των κοινοτικών οδηγιών που αναφέρονται στη ρύπανση από τα αυτοκίνητα και στην απαγόρευση της βενζίνης με μόλυβδο, και να προβλέψουν επιτέλους αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.
 23. Θεωρεί σκόπιμο να συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής ομάδα μελέτης επιφορτισμένη με τη χαρτογράφηση των πιo επικίνδυνων και πιo υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και την εξεύρεση , των ενδεδειγμένων λύσεων σε κάθε περίπτωση.
 24. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις.
More in Γενικά
Σεπ 9, 3147 ημέρες πριν

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΙΚΕ 2014

Read   Comments are off
Ιουλ 3, 4310 ημέρες πριν

Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγορα

Δίπλωμα οδήγησης εύκολα & γρήγοραΒΗΜΑ 1ο Πριν ξεκινήσετε τα μαθήματα με τον εκπαιδευτή σας, θα πρέπει πρώτα να συγκεντρώσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά αυτά τα καταθέτετε εσείς ή νόμιμος εκπρόσωπος σας, στο τοπικό σας κατάστημα του υπουργείου μεταφορών. Μετά από την κατάθεση, θα σας παραδοθεί ...

Read   Comments are off
Ιουλ 3, 4310 ημέρες πριν

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσειςΧρειάζεται να παρακολουθήσω τη θεωρία; Τα θεωρητικά μαθήματα είναι απαραίτητα για τη σωστή εμπέδωσητηςκυκλοφορίας και του κώδικα. Ακόμη θα σας διευκολύνουν κατάτην πρακτική εκπαίδευση αφούο εκπαιδευτής θα εξοικονομεί χρόνο και θα επικεντρώνεται στην τεχνική οδήγησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές μετά ...

Read   Comments are off